Privasi anda adalah penting bagi Forestry Timber (termasuk kesemua subsidiari, dan/atau syarikat-syarikat yang berkaitan) (“Syarikat” or “kami”). Notis ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami melalui laman web ini menurut keprluan undang-undang di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi (“APDP”). Kesemua terma-terma notis ini haruslah dibaca bersame dengan Privacy Policy kami.

APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi anda sepertinama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, dan lain-lain, melainkan jika anda memilih untuk mengisi borang ‘Hubungi Kami’ yang didapati di laman web kami atau apabila anda menghubungi kami secara terus bagi kami memberi maklum balas terhadap pertanyaan, memberi anda maklumat terkini mengenai produk, perkhidmatan dan/atau promosi yang ditawarkan oleh kami dan pihak ketiga yang terpilih.

Kami secara automatic mengumpul maklumat tertentu yang bukan peribadi apabila anda melawat laman web kami, seperti jenis pelayar yang anda gunakan dan halaman yang anda lawati.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT KAMI MENGUMPUL?

Kita kadang-kadang menggunakan makluma ttertentu yang bukan peribadi untuk menganalisis penggunaan laman web kami (seperti maklumat agregat pada halaman yang dilawati oleh pengguna-pengguna kami), yang membolehkan kita untuk memperbaiki reka bentuk dan kandungan laman web kami.

Bagi maklumat peribadi anda, kami hanya akan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan anda atau menghubungi anda. Kami tidak akan berkongsi, menyewa atau menjual maklumat peribadi anda dengan orang lain selain daripada Syarikat kami, kecuali jika kami perlu berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami.

Ia boleh dilakukan, walaupun tidak mungkin, bahawa kita mungkin terpaksa mendedahkan maklumat peribadi anda sebagai tindak balas kepada proses undang-undang atau apabila kami dikehendaki oleh undang-undang, perintah mahkamah atau permintaan agensi penguatkuasa undang-undang. Ia adalah satu kewajipan undang-undang yang boleh digunakan untuk sesiapa juga.

APAKAH POLISI PEMASARAN DAN MENARIK DIRI KAMI?

Jika anda telah memberi kami kebenaran anda, kami boleh menghantar surat berita atau kemaskini hanya melalui e-mel. Kami tidak mendedahkan, menyewa, menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung. Anda boleh memilih samaada anda ingin terus menerima surat berita atau kemaskini. Selain itu, anda boleh “menarikdiri” daripada menerima apa-apa surat berita atau maklumat terkini daripada kami dengan mengikuti arahan unsubscribe atau menggunakan pautan unsubscribe dalam e-mel yang kami hantar.

APAKAH KOMITMEN KAMI TERHADAP KESELAMATAN?

Kami mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mencegah akses tanpa kebenaran kepada maklumat yang kami kumpulkan dalam talian. Walaubagaimanapun, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi anda.

APAKAH HAK-HAK ANDA?

Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, mendapat salinan, mengemaskini atau memperbetulkan maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami dan untuk menghubungi kami berkenaan sebarang pertanyaan atau aduan mengenai maklumat peribadi anda. Seperti mana kami mempunyai hak untuk bergantung kepada mana-mana pengecualian statutori dalam mengumpul, mengguna dan mendedahkan maklumat peribadi anda, anda juga mempunyai hak untuk meminta kami menghadkan pemprosesan dan penggunaan maklumat peribadi anda, termasuk untuk tujuan pemasaran langsung.

Kami berhak untuk menyemak semula notis ini atau Privacy Policy kami atau mana-mana bahagian dari semasa ke semasa. Sila semak notis itu untuk mengetahui sebarang perubahan.

Notis Privasi ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

SemakanTerakhir: 17.04.18